Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
 • 08.12.2018 Fırtına Gazetesi
  08.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 07.12.2018 Fırtına Gazetesi
  07.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 06.12.2018 Fırtına Gazetesi
  06.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 05.12.2018 Fırtına Gazetesi
  05.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 04.12.2018 Fırtına Gazetesi
  04.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 03.12.2018 Fırtına Gazetesi
  03.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 01.12.2018 Fırtına Gazetesi
  01.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 30.11.2018 Fırtına Gazetesi
  30.11.2018 Fırtına Gazetesi
 • 29.11.2018 Fırtına Gazetesi
  29.11.2018 Fırtına Gazetesi
 • 28.11.2018 Fırtına Gazetesi
  28.11.2018 Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan...

RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ
RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ

Rize’nin Kalkandere İlçesi Hüseyinhoca Köyü’nde...

“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”
“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”

Rize’nin Aktaş Köyünde yaşayan Erkan...

Elit Spa Rize’de açıldı
Elit Spa Rize’de açıldı

Rize belediyesi arkası, Kaçkar otel...

“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”
“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Merkez...

Devlet Bahçeliye Açık Mektup
Devlet Bahçeliye Açık Mektup

Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül veren...

Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız
Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Rize Eski...

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…
Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…...

Fırtına Gazetesi
   
En Çok İzlenen Videolar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) VE SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) ve Serbest Piyasadan Doğalgaz alımı 4734 sayılı Kamu...
4 Kasım 2017 08:00
Font1 Font2 Font3 Font4

LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) VE SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) ve Serbest Piyasadan Doğalgaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/560143

 

1-İdarenin
a) Adresi : FENER MAH. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 464 223 61 26 – 223 54 81 – 223 52 31 – 464 223 48 70
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@erdogan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : LNG (130.000 sm3) ile Serbest Piyasadan Doğalgaz (900.000 sm3)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :

 

LNG İçin: 1- Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi 2- Ardeşen Turizm Fakültesi Şebeke Gazı İçin: 1-Sağlık Meslek Yüksekokulu 2-Zihni Derin Yerleşkesi (Merkez Kampus) 3-İ.İ.B.F ve Hukuk Fakültesi 4-İlahiyat Fakültesi 5-Teknik Bilimler MYO. 6-Teknik Bilimler MYO. Ek Binası 7-Tıp Fakültesi 8-Tıp Fakültesi Ek Binası 9-Diş Hekimliği Fakültesi 10-Sosyal Bilimler MYO.
c) Teslim tarihi : Yüklenici söz konusu LNG’yi İdarenin ihtiyacına göre en geç 31.12.2018 tarihine kadar teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi ve 09:00 – 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenici teslim edeceği malı teslimatın yapılacağı birimdeki İdare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunun incelemesi ve uygun görmesi halinde teslim edebilecektir. İdaremizin talep etmesi durumunda 24 saat, Cumartesi, Pazar ve Bayram Tatillerinde de teslimat yapılabilecektir. İdare söz konusu Şebeke Doğalgazını işe başlama tarihine müteakip 31.12.2018 tarihine kadar alım yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu – Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez – Rize
b) Tarihi ve saati : 05.12.2017 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

LNG kısmı için teklif verecek olan istekliler, EPDK’dan alınmış olan ve ihale tarihinde geçerli olan “LNG Satış Lisansına” sahip olması zorunludur. İstekliler, sahip oldukları “LNG Satış Lisansı” belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır.

Serbest Piyasadan Doğalgaz için teklif verecek olan istekliler, EPDK  (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından verilen ve ihale tarihinde geçerli olan serbest tüketicilere Doğalgaz satmaya yetkili olduğuna dair belge (Doğalgaz  Toptan veya Perakende Satış Lisansı v.b.)  aslını, noter onaylı suretlerini veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretlerini ihale dosyası ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Birinci kısım (LNG) için Doğalgaz piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm doğalgaz tesislerinin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak TS; EN, ISO; IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve / veya dokümanlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standartlar geçerli olacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Birinci kısma (LNG) teklif verecek isteklilerin EPDK dan LNG satış lisansının olması ve EPDK dan iletim lisansı olan bir firma ile iletim sözleşmesinin olması gereklidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

– Bu ihalede LNG kısmı için benzer iş olarak kabul edilecek işler Kamu veya Özel sektöre verilen  LNG temini işi kabul edilecektir.

– Bu ihalede Serbest Piyasadan Doğalgaz kısmı için benzer iş olarak kabul edilecek işler Kamu veya Özel sektöre verilen Doğalgaz temini işi kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez – Rize adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi 53020 – Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa