Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
 • 08.12.2018 Fırtına Gazetesi
  08.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 07.12.2018 Fırtına Gazetesi
  07.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 06.12.2018 Fırtına Gazetesi
  06.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 05.12.2018 Fırtına Gazetesi
  05.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 04.12.2018 Fırtına Gazetesi
  04.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 03.12.2018 Fırtına Gazetesi
  03.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 01.12.2018 Fırtına Gazetesi
  01.12.2018 Fırtına Gazetesi
 • 30.11.2018 Fırtına Gazetesi
  30.11.2018 Fırtına Gazetesi
 • 29.11.2018 Fırtına Gazetesi
  29.11.2018 Fırtına Gazetesi
 • 28.11.2018 Fırtına Gazetesi
  28.11.2018 Fırtına Gazetesi
Fırtına Gazetesi
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”
“Koray Aydın’a Rize’den Bir soru”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan...

RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ
RİZELİ DE ÇARE TÜKENMEZ

Rize’nin Kalkandere İlçesi Hüseyinhoca Köyü’nde...

“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”
“Rizeli’nin Zekası Gene Yapacağını Yaptı”

Rize’nin Aktaş Köyünde yaşayan Erkan...

Elit Spa Rize’de açıldı
Elit Spa Rize’de açıldı

Rize belediyesi arkası, Kaçkar otel...

“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”
“Biz Dava İçin Çalışırken Sen CHP’ye Oy Topluyordun”

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Merkez...

Devlet Bahçeliye Açık Mektup
Devlet Bahçeliye Açık Mektup

Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül veren...

Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız
Rize’nin Gelinine Sahip Çıkacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Rize Eski...

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…
Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…

Apple’ın efsane cihazı artık üretilmeyecek…...

Fırtına Gazetesi
   
En Çok İzlenen Videolar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI/SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI/SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI/SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Çeşitli Cins ve Evsafta Akaryakıt Ürünleri ile Kalorifer Yakıtı Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale...
3 Kasım 2017 08:00
Font1 Font2 Font3 Font4

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI/SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşitli Cins ve Evsafta Akaryakıt Ürünleri ile Kalorifer Yakıtı Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/553753

 

1-İdarenin
a) Adresi : Rize Gençlik Merkezi Hizmet Binası Müftü Mah. Stadyum Sk. Kat: 3 53020 Merkez/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642130481 – 4642130480
c) Elektronik Posta Adresi : rize@gsgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.500 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 41.000 litre Motorin (Diğer) 245.000 kilogram Kalorifer Yakıtı (4 Numara FuelOil) 250 kilogram Tek Dereceli Benzinli Motor Yağı (SAE 30) 500 litre Egzoz Gazı Katalizör Sıvısı (Adblue) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ile Motorin (Diğer) yüklenicinin pompa istasyonundan tabanca vasıtasıyla, İdare hizmetindeki araçların yakıt deposuna boşaltılmak suretiyle teslim alınacaktır. Kalorifer Yakıtı İdarenin Rize merkez Salarha Beldesi ile Güneysu, Çayeli, Derepazarı, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde mevcut hizmet binası ve tesislerin yakıt tanklarına Yükleniciye ait akaryakıt tankerleri vasıtasıyla yerinde teslim edilecektir. Tek Dereceli Benzinli Motor Yağı (SAE 30) ve Egzoz Gazı Katalizör Sıvısı (Adblue) ise İdarenin Rize il merkezinde mevcut hizmet binasındaki Taşınır Mal Ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu malların tamamı idarenin talebine istinaden 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki peyderpey teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Rize Gençlik Merkezi Hizmet Binası Müftü Mah. Stadyum Sk. Kat: 3 53020 Merkez/RİZE
b) Tarihi ve saati : 27.11.2017 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Akaryakıt ürünleri yüklenicinin pompa istasyonundan tabanca vasıtasıyla, ihtiyaç duyan hizmet araçlarının yakıt deposuna boşaltılmak suretiyle teslim alınacaktır. Hizmetin aksamaması için yüklenicinin Rize Belediye sınırları içerisinde en az 1 (bir) adet pompa istasyonu bulunmalıdır. Bu nedenle İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından firmaları adına düzenlenmiş olan, Rize Belediye sınırları içerisinde “istasyonlu bayi” olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde tek sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan her türlü akaryakıt ürünü alımı ve/veya kalorifer yakıtı alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Rize Gençlik Merkezi Hizmet Binası Müftü Mah. Stadyum Sk. Kat: 3 53020 Merkez/RİZE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Rize Gençlik Merkezi Hizmet Binası Müftü Mah. Stadyum Sk. Kat: 3 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa